ჩვენ ვაწარმოებთ საქართველოში ტერიტორიებისა და ნაგებობების წინასწარ საპროექტო შესწავლას, ვატარებთ არქიტექტურულ აზომვებს, ვაანალიზებთ ობიექტის ტექნიკურ მდგომარეობას და გეომეტრიულ მახასიათებლებს კლიენტის საპროექტო ამოცანების შესასრულებლად. გამოკვლევების შედეგების საფუძველზე ვადგენთ დოკუმენტაციის კომპლექტს, რომელიც მოიცავს წერილობით დასკვნას, 2D ნახაზებს და 3D მოდელს.

კვლევები

კვლევები

KA

ვერა

სარდაფის და სახურავის ქვეშ სივრცის მქონე ძველი ერთსართულიანი შენობის კვლევა და აზომვები. მრავალწლიანი ფენებისა და მიშენებების რთული გეომეტრია მნიშვნელოვანი იყო არქიტექტურული პროექტის ავტორებისთვის, ამიტომ თითოეული ელემენტი საჭიროებდა ფრთხილად მოპყრობას და წარმოდგენას 3D მოდელში.
გრინჰილი
შენობის წრიული გეომეტრია ქმნის შეზღუდვებს შიდა სივრცეში: ასაშენებელი ტიხრები არ იქნება პარალელური, ხოლო კუთხეები არ იქნება სწორი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია გულმოდგინე აზომვები (დადასტურებულია ამ პროექტის ისტორიით). ასევე უნდა ვიცოდეთ შელესვებში დამალული კომუნიკაციების ტრაექტორია: თუ გამნაშენიანებელი არ წარმოადგენს აღმასრულებელ დოკუმენტაციას ფარული სამუშაოებისთვის, მაშინ იატაკში გაზის მილი შეიძლება მოულოდნელად გამოჩნდეს ყველაზე შეუსაბამო ადგილას.

სოლოლაკი

ისტორიული შენობების განახლებისა და მათი ინტერიერის რემონტის დროს აუცილებელია წინასაპროექტო კვლევები. სოლოლაკში XIX საუკუნის სახლის პირველ სართულზე გეგმის რთული კონფიგურაციის მქონე ბინის აზომვებმა აჩვენა არსებული სტრუქტურული ელემენტების მშენებლობის ხარისხი, არასწორი კუთხეების ზუსტი სიდიდე და ტიხრების გადახრები ვერტიკალისგან. ასეთი მონაცემების გარეშე ძალიან რთულია განხორციელებადი დიზაინ პროექტის შემუშავება.